ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน กฤษเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2493 - 2500
ชื่อ-นามสกุล : นาวสาวละออ กิจนิชชี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2500 - 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ศิริรัตนกูล
ตำแหน่ง : ดรูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2506 - 2515
ชื่อ-นามสกุล : นางพิทยาภรณ์ เกียรติวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2516 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญยิ่ง ลิ้มศฤงคาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - 2518
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ บุญพิทักษ์สกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชอบ ลวดคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ บุญพิทักษ์สกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช สาริกา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจริญศรี ทองอินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมณฑา ปั้วเฮงทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพานี นิลเพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช สาริกา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงกัณตภณ ดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช สาริกา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวิริยะ สู้เสงี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงรัตนศักดิ์ กิจสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช สาริกา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน