ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
     ผู้เรียนมีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ตามหลักพระคริสตธรรม(คุณธรรมพื้นฐาน ได้แก่ ความรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ และความมัธยัสถ์)