ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(MISSION)
 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีลักษณะของตนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2. พัฒนาบุคลากรโรงเรียนวังตาลวิทยาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมโรงเรียนวังตาลวิทยาให้เป็้นสังคมแห่งการเรียนรู้และสนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
6. ส่งเสริมกิจกรรมตามนโนบายของจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
 
 
 
เป้าหมาย (GOAL)
 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทฺธิภาพและเกิดประสิทธิผล