ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
       โรงเรียนวังตาลวิทยา มุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา ส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการเต็มศักยภาพ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี นำเทคโนโลยีใปใช้ในชีวิตประจำวัน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุข
 
 
ปรัชญา
 
       คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน
       (Merit leads knowledge and self development)
 
คติพจน์
 
       ทำอะไร  ทำจริง
       (Age Quod Agis)