ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ความหมาย
 
กางเขน                  
: ศาสนา คุณธรรม ความดีที่อยู่เหนือทุกสิ่ง
 
คบเพลิง                
: ปัญญาความรู้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต
 
หนังสือ                  
: วิชาความรู้ต่างๆ
 
ดินสอและขนนก 
: เครื่องมือฝึกหัดเขียนอ่าน
 
วงกลม 4 วง      
: ความเป็นหนึ่งเดียวกันของ 4 จังหวัดในเขตการปกครองของสังคมณฑลราชบุรี คือ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
 
ใบไม้
: ความร่มเย็นเป็นสุขในรั้วโรงเรียน
 
CARITAS
: ความเมตตา เป็นคำแรกในคติพจน์ของโรงเรียน
 
VERITAS
: ความจริง เป็นเป้าหมายทั่วไปของการศึกษาคือมุ่งไปสู่ความจริงแท้
 
BONTAS
: ความดี คุณธรรม เป็นแรกในปรัชญาของโรงเรียน
 
FELICTAS
: ความสุขอันเนื่องมาจากการมีเมตตา การรับรู้ความจริง และการปฏิบัติคุณธรรมความดีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา