ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ท่านสามารถดูคลิปวีดีโอแนะนำโรงเรียนได้ที่(คลิกเมาส์) : http://youtu.be/7oRpekJGrxg
        โรงเรียนวังตาลวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกของสังฆมณฑลราชบุรี    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  บนที่ดินจำนวน 34 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ของวัดนักบุญมาร์การีตาบางตาล

            เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลประชาชนได้ร่วมกันจัดตั้งใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลวังตาล”   

เริ่มต้นจากการใช้บ้านพักของบาทหลวงเป็นสถานที่เรียนในระยะเริ่มแรก  ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาตม พ.ศ. 2466  หลวงสิทธิ์ เทพการ ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ปั้นหยาชั้นเดียวมีมุขกลาง  พื้นไม้ยกสูงจากพื้นดิน มีห้องเรียน 4 ห้อง ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเอื้อดรุณ”

            ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ในปี พ.ศ. 2493  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น อาคารเรียนเรือนไม้เดิมได้ทรุดโทรมมาก  ในปี พ.ศ. 2498 จึงได้ก่อสร้างเป็นตึกชั้นเดียวกว้าง 9 เมตร ยาว 22 เมตร  พื้นลาดซีเมนต์  ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง

และได้เปิดทำการสอนระดับประถมตอนปลายในปี พ.ศ. 2522 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ

ในปี พ.ศ. 2508 ได้ขยายตึกออกไปอีก และได้มีการปรับปรุงทาสีห้องเรียนและอาคารเรียนจนเรื่อยมา

            ในปี พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อเตรียมสู่การประกันคุณภาพภายนอก  เริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ขึ้นในโรงเรียน  และจัดทำวรสารของโรงเรียนเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนกับทางผู้ปกครอง โดยใช้ชื่อว่า “วังตาลสาร”           

ในปี พ.ศ. 2545  อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นอาคารเรียนคอนกรีต จำนวน 4 ชั้น  ได้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเรียนปีนัฟโฟ อนุสรณ์”  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพ่อยอแซฟ ปีนัฟโฟ บาทหลวงเจ้าอาวาสชาวอิตาลี  ผู้มีพระคุณต่อท่านในวัยเด็กขณะกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้   และได้เปิดใช้อาคารเรียนนี้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

            ในปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนวังตาลวิทยาได้เปลี่ยนแปลงการบริหารโดยร่วมเป็นโรงเรียนภาคีพิเศษในเครือโรงเรียนสารสาสน์   โดยมีท่านอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล เป็นประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์  มีท่าน ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน   นายไพรัช สาริกา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวังตาลวิทยา 

ปัจจุบันทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์    โดยเน้นการฝึกฝนอบรมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  เน้นความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและสังคมอาเซียน  ดังคำปรัชญาของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่ว่า “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน” และคติพจน์ที่ว่า “ทำอะไร ทำจริง”